Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar! Cuma günü okunacak dualar ve sureler neler?

0
34
Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar! Cuma günü okunacak dualar ve sureler neler?
Cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler, esmalar! Cuma günü okunacak dualar ve sureler neler?

Kutsal Cuma gününün gelmesiyle birlikte ibadet etmek isteyen, pişmanlık duymak isteyen Müslümanlar, cuma günü okunacak duaları ve sureleri merak ediyor. Cuma günü namazdan daha sonra okunacak dualar ve cuma günü çekilecek tesbihler, zikirler ve esmaları haberimizde derledik.

CUMA GÜNÜ DUASI

Duanın Okunuşu:

Allahumme yâ ganiyyü, yâ Hamidü, yâ Mübdiü, yâ Mu’idu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd.Eğisni bi helâlike lahza harâmike bitâatike lahza ma’siyetike vebi fadlike ammen sivâke.

Türkçe Anlamı: Ey Gani, Ey Hamid, Ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım.Helalin ile beni haramdan sakındır, taatın ile mâsiyetinden beni uzaklaştır. Fazlü keremin ile senden gayrısını bana unuttur.

“Allah’ım! Beni amellerin ve ahlâkın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırabilirsin. Beni fena işlerden ve fena ahlâktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.” (Nesâi, İftitâh, 16.)

“Allah’ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana üstünlük verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır.” (Tirmizî, Deavât 128.)

Yâ Erhamerrâhimîn, Resul-i Ekremin (a.s.m) hürmetine, bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve dâr-ı saadette onun âl ve ashâbına komşu eyle! Âmin, âmin, âmin.

Yâ Erhamerrâhimîn, medet! Bizi muhafaza eyle. Bizi cin ve insî şeytanların şerrinden kurtar. Kardeşlerimin kalblerini birbirine bütün sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur. Âmin

HACET DUASI

Halîm ü Kerîm Allah’tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi emin olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir hüzün, Senin rızana muvafık olup da karşılamadığın hiçbir gereksinim bırakma Ya Erhamerrahimin.

Allah’ım, Sen kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm verirsin. Ulu ve Azim Allah’tan başka ilah yoktur. Halîm ve Kerîm Allah yegâne ilahtır. Yedi semanın ve Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Ey kederleri gideren, tasaları kaldıran, Sana dua ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden Allahım, ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahîm’i! Şu ihtiyacımın giderilmesi ve tamamlanması hususunda beni başkalarının merhametinden müstağni kılacak bir şekilde bana acıma et.

6066d2b7d265a221a828918e

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

“Allah’ım! Avantaj vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, refah bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” (Taberani)

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır fakat; “Gerçekte Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O’ nu överler. Ey iman edenler! Siz de O’nu övün ve O’na salât ve selam edin, O’na gönülden teslim olun.”

“Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” (Cem’ul Fevaid)

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde söylenti eder ama, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından daha sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer kez okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya değin, hasar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

“Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, hayat ve vefat fitnesinden Sana sığınırım.” (Kütüb-i Sitte)

Cuma günü okunacak rızık duası : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike lahza haramike ve bitaatike lahza ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey acınacak şey sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

6066d2d4d265a221a8289190

CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER

İşte cuma günü okunacak surelerden bazıları:

Fatiha Suresi

Zilzâl Suresi

Duhan Suresi

Kehf Suresi

Hud Suresi

CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Cuma günü 100 defa” “YA ALLAH” diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.

Cuma Günü “YA VALİ” esmasını (1000) kere okuyan her işinde huzur görür.

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) kere zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.

Cuma gecesi “YA DARR” Esmasını (100) defa çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Yoksul ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.

Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) kere zikreden birey her istediğine kavuşur.

Cuma günü namazdan önce yüz kere “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma günü herhangi bir saatte: Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî’birli semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm diye dua edilirse, sahibine belirlenmiş icabet olunur.

Cuma ezanı vakti 1062 kere Yâ Bâis ismi şerifini zikreden bekârın kısmeti açılır

Cuma namazından sonra yüz kez “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından daha sonra yüz kez “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

Kim Cuma gecesi, Fatiha ile 15 kere İzâ Zülzile suresini okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allah onu mezar azabından, kıyametin dehşetli anlarından korur.

Cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin 9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçer

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.Dare Kutni

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.Taberani

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.İsfehani

Cuma günü gusledenin günahları affolur.Taberani

Cuma günü sabahleyin namazından önce, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.İbni Sünni

Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların şanslı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü 1000 kez “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar kere “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan varlıklı olur.

Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devamlı Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazından sonradan yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe sırasında yüz kere “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, yürek gözünü açar.

Cuma Günü ”YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) kere zikreden birey her istediğine kavuşur.

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) kez zikreden Birey Allah’tan ne isterse verilir.

Cuma günü Sabahleyin ‘YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirirsen isteğin kabul olur.

İmam-ı Gazali’ye göre, Cuma günü bin kez Ya Allah diyenler evliyalar sınıfına katılırlar.

6066d2f6d265a221a8289192

CUMA GÜNÜ OKUNABİLECEK ESMALAR

Ya Gaffar – 1281 Kez Okunur

Affedilmek, günahlardan korunmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek için okunur

Ya Vehhâb – 14 Kez Okunur

Sıkıntısız, sıcacık bir hayat sürmek ve yürek damarlarının tıkamaması için okunur

Ya Rezzak – 308 Defa Okunur

Bol rızıklı ve zengin bir ömür dinmek; kalp kasları ve mide için.

Ya Bâsıt – 72 Defa Okunur Cuma- Sabah ve İkindi

Rızkının genişlemesi ve bereketin artması; psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklar için.

Ya Lâtif – 129 Kere Okunur

Dileklerin olması, şans ve rızkın açılıp artması ve burun için.

Ya Hakîm – 78 Kere Okunur

İlim ve hikmet sahibi edinmek, uzağı görmek, hikmetli iş yerine getirmek için.

Ya Mecîd – 57 Kez Okunur

İzzet ve şerefin sahibi almak ve itibarının artması için.

Ya Bâis–573 Kez Okunur

Kaslı irade sahibi almak, alacaklarını tahsil etmek için

Ya Hakk – 108 Defa Okunur

Sağlam bir imana ve dürüst bir ibadet hayatına sahip edinmek, başladığı işi bitirmek için

Ya Delege – 66 Defa Okunur

Allahtan her türlü yardımı görmek, her şeye karşısında korunmak için.

Ya Metîn – 500 Kere Okunur

Bedensel ve manevi dayanıklılık, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için

Ya Muhsî – 148 Kere Okunur

Us dinamikliği, zekânın ve hislerin kuvvetli olması için

Ya Hasîb – 80 Kere Okunur

Herkese karşısında açık alınlı edinmek hesabını kolay devretmek için

Ya Kerim – 270 Kez Okunur

Zengin ve eli bol edinmek, her kolaylığa sahip almak için

Ya Rakîb–312 Kez Okunur

Allahın koruması aşağıda edinmek, bunu hissetmek ve hafızanın kuvvetlenmesi için

Ya Muhyî – 68 Kez Okunur

İşlerde yerine geçmek, hastalıklardan kurtulmak…

Ya Nâfi’ – 201 Kere Okunur

Hastalık ve zararlı şeylerden korunmak; yağ keseleri, kemikler ve karaciğer için.

Ya Nûr – 256 Kere Okunur

Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip elde etmek ve kalp sağlığı için

Ya Vâcid – 14 Kere Okunur

Aradığını ve kaybettiğini bulmak için.

Ya Mâcid – 48 Kez Okunur

Bol kazanç almak ve şerefli yaşamak için.

Ya Ehad – 13 Kez Okunur

Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi…

Ya Âhir – 801 Kere Okunur

Ömrün uzaması ve bereketi için.

Ya Berr – 202 Defa Okunur

Her halükarda iyilik bulmak için.

Ya Muğnî – 1100 Kez Okunur

Rahat bir geçimini sağlama, bol rızık; zenginlik ve sinirler için

Ya Vâris – 707 Kere Okunur

Uzun ömür, bol mülk, haysiyet ve rızık sahibi olmak için.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here