Sıhhat Bakanlığı’ndan yeni genelge! Kriterler belirlendi…

0
8
Sıhhat Bakanlığı'ndan yeni genelge! Kriterler belirlendi...
Sıhhat Bakanlığı'ndan yeni genelge! Kriterler belirlendi...

Genelgeyle, mevcut ve yeni açılması planlanan çocuk yürek hastalıkları merkezlerine hizmet tanımı yapılarak, bulundurması gereken tıbbi hizmet birimleri, personel, denetim ve nöbet kriterleri belirlendi.

Genelge, bünyesinde çocuk yürek hastalıkları merkezi yer alan, Bakanlığa, üniversitelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait yataklı sağlık tesisleri ile çocuk kalp hastalıkları merkezlerinde tahsis yapan personeli kapsayacak.

Buna tarafından, çocuk yürek hastalıkları merkezleri, vatandaşın hizmete erişiminin kolaylaştırılması, gereksinim duyulan sağlık hizmetlerinin hakkaniyetle sunulması, tembel kapasite oluşturulmaması ve kaynak israfına sebebiyet verilememesi amacıyla Bakanlıkça planlanacak.

KOMİSYON KURULMASI VE GÖREVLERİ

Yeni merkezlerin açılması, faaliyette olanların uygunluğu ve verimliliğinin değerlendirilmesi, geçici olarak durdurulması veya kapatılması için öğüt özelliğinde gerekçeli rapor hazırlanması, koordinatör çocuk kalp hastalıkları merkezlerini saptamak, bu merkezlerin etkinlik ve hizmetleriyle ilgili şikayet ve önerilerini araştırmak, yürek sağlığı hizmetleri konusunda tıbbi teknolojik gelişmeleri takip etmek ve kullanmak nedeniyle Bakanlıkça “Çocuk Yürek Hastalıkları Merkezleri Bilimsel Çalışma ve Değerleme Komisyonu” oluşturulacak.

Komisyon, genel müdür veya görevlendirdiği yetkilinin başkanlığında, iki çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı, iki çocuk kardiyolojisi uzmanı, bir neonatoloji uzmanı ile bir erişkin kalp ve damar cerrahisi uzmanı edinmek üzere toplam yedi üyeden oluşacak.

ÇOCUK KALP HASTALIKLARI MERKEZLERİ, BAKANLIKÇA VERİLEN FAALİYET İZNİYLE KURULACAK

Çocuk yürek hastalıkları merkezleri, Bakanlıkça verilen faaliyet izniyle kurulacak ve merkezlere ait etkinlik izni başvurusu, sağlık durumu tesisi yönetimince gerekli belgelerle ilgili müdürlüğe yapılacak.

Genelgeden önce çocuk kalp sağlığı alanında teşhis ve/ya da çare hizmeti sunan sağlık tesislerinin ise bir sene içinde bulunduğu müdürlük aracılığıyla Bakanlığa faaliyet izni için müracaat etme zorunluluğu olacak.

MERKEZLERİN DENETİM USUL VE ESASLARI

Çocuk kalp hastalıkları merkezlerinin işleyişinden ve bahşedilen hizmetlerin genelge hükümlerine uygun bir şekilde etkili şekilde yürütülmesinden, koordinatör uzman tabip, sağlık durumu tesisi yönetimi ve müdürlükleri, birinci derecede ve müteselsilsen sorumlu olacak.

Müdürlük tarafından çocuk yürek hastalıkları merkezi denetimleri için bir müdürlük yetkilisi başkanlığında bir çocuk kardiyolojisi uzmanı veya bir çocuk yürek ve damar cerrahisi uzmanı tabibin katılımıyla bir yoklama ekibi oluşturulacak.

Gerekli hallerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, neonatoloji uzmanıyla öteki çocuk emrindeki dal uzmanlıkları da denetim ekibine dahil edilebilecek.

Çocuk yürek hastalıkları merkezleri, Bakanlıkça zorunlu hallerde komisyona ve Bakanlık denetim birimlerine yaptırılacak olağan ve olağan dışı denetimler haricinde işleyişle alakalı iki yılda bir müdürlükçe herzamanki denetime ast tutulacak.

Müdürlük, denetleme sonuçlarını değerlendirecek ve tespit edilen sorun ve aksaklıklarla ilgili zorunlu tedbirleri alacak. Lüzumu halinde, denetleme sonuçlarını raporlayacak ve Bakanlığa bildirecek.

ÇOCUK KALP HASTALIKLARI MERKEZİ YOĞUN BAKIM SERVİSİ

Çocuk kalp hastalıkları merkezinde çocuk kalp ve damar cerrahisi veya çocuk kardiyolojisi girişimsel işlemleri öncesi ya da sonrasında kritik hastaların takip ve tedavilerini karşılamak üzere gerektiğinde yeni doğan yoğun bakım servisi, üçüncü seviye çocuk yoğun bakım servisi ya da üçüncü seviye yürek ve damar cerrahisi yoğun bakım servisi kullanılacak.

NÖBET HİZMETLERİ

Çocuk kalp hastalıkları merkezlerindeki nöbet hizmetleri, 112 Acil Çağrı Merkezi ile yönlendirilen ivedi vakaları günün her saatinde karşılayabilecek ve sınıfının gerektirdiği seviyede, bir takım anlayışı içerisinde zorunlu tıbbi ve cerrahi müdahaleleri yapabilecek şekilde düzenlenecek.

Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde nöbet hizmetleri, ilgili uzmanlık ve yan dal uzmanlık dalında eğitim gören ve rotasyona emrindeki tabiplerle bir tamamen 24 saat esasına kadar planlanıp yürütülecek.

KOORDİNATÖR ÇOCUK KALP HASTALIKLARI MERKEZİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Yeni açılacak çocuk yürek hastalıkları merkezindeki iş ve işlemler, çocuk kalp hastalıkları merkezinin koordinatör bilirkişi tabibi ve koordinatör çocuk yürek hastalıkları merkezinin iş birliği içinde yapılacak. Bu amaçla, yeni açılacak çocuk kalp hastalıkları merkezinin başlangıç aşamasında koordinatör çocuk yürek hastalıkları merkezinden bir ekip belirlenecek.

Sağlık Durumu tesisi yönetimi göre takım üyeleri gerektiğinde değiştirilebilecek, ekibe yeni üyeler eklenip, çıkarılabilecek.

Yeni açılacak çocuk kalp hastalıkları merkezindeki uzman tabip ve tabip dışı personel, gerektiğinde koordinatör çocuk yürek hastalıkları merkezi tarafından eğitime alt tutulacak ve eğitim süresi yeterliliği koordinatör çocuk kalp hastalıkları merkezi kadar belirlenecek.

Yeni açılacak çocuk kalp hastalıkları merkezinde müdahale edilecek olgu olduğunda hastanın tıbbi bilgileri, girişimsel kardiyolojik işlemler ve zorunlu görülen öteki tetkik ve tahliller koordinatör çocuk kalp hastalıkları merkezindeki ekibe gönderilecek.

Ortak kararla hastaya yapılacak tedavi belirlenecek. Bu doğrultuda, gereklilik halinde koordinatör çocuk kalp hastalıkları merkezindeki ekip işleme dahil olacak.

Koordinatör çocuk kalp hastalıkları merkezinin uygun gördüğü durumlarda yeni açılacak çocuk yürek hastalıkları merkezindeki ekip, tek başına acil veya öteki ameliyatları yapabilecek.

Koordinatör çocuk kalp hastalıkları merkezinin koordinasyon görevi, yeni açılacak çocuk yürek hastalıkları merkezinin, cerrahi ve girişimsel uygulamalarıyla hizmet sunum bakımından fonksiyonel ve yeterli bir kurumsal yapılanması sağlanana dek devam edecek.

KONSEY KURULMASI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

Çocuk kalp hastalıkları merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek tıbbi işlemlerin koordineli şekilde yapılabilmesi ve hastalara en doğru tedavinin uygulanması için müşterek konsey oluşturulacak.

Çocuk yürek hastalıkları merkezi konseyi, en düşük bir çocuk kardiyolojisi uzmanı ve en düşük iki çocuk yürek ve damar cerrahisi uzmanından oluşacak. Afiyet tesislerinde görevli ilgili tüm uzmanlar konseyin doğal üyesi olacak.

Konsey üyeleri dönüşümlü olarak konseye başkanlık yapacak. Konseyin çalışma programı afiyet tesisi yönetimine bildirilecek.

Günlük girişimsel kardiyolojik operasyon sonucu, ameliyat kararı alınan hastaların tedavisi, o günün konsültan hekimi ya da konsültan hekimin ast olduğu klinik tarafından yapılacak ancak hastanın doktor seçme özgürlüğü keza dikkate alınacak.

Çocuk kalp hastalıkları merkezlerinde tüm kararlar, elektronik tescil sisteminde tescil altına alınacak ve istendiğinde, yapılan işlemlerle ilgili raporlar alınacak.

Konsey odası, sağlık durumu tesisi yönetimi göre tayin edilmiş ve içinde hastalara ait bütün kayıtları izlemeye yerinde zorunlu vasıta ve gereçler ile donatılacak.

ASGARİ STANDARTLAR

Hem çocuk kalp hastalıkları merkezinde en az 1 çocuk kardiyolojisi uzmanı, en az 2 çocuk ve kalp damar cerrahisi uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk yürek ve damar cerrahi ve girişimsel kardiyolojik işlemler sırasında tercihen bu konuda tecrübeli anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı görevlendirilecek.

Hem radyoloji, neonatoloji uzmanı, minimum bir perfüzyonist, en az bir fizyoterapist, yürek ve damar cerrahisi ameliyatlarında deneyimli minimum bir ameliyathane hemşiresi de bulundurulacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here